Kosten en vergoedingen

Vergoeding via uw zorgverzekeraar:
Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Voor 2020 heeft de praktijk een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat de betaling van uw behandeling verloopt via uw zorgverzekeraar. In 2020 heeft de overheid geen eigen bijdrage ingesteld voor psychotherapie. Wel verrekent uw zorgverzekeraar een deel van de kosten met uw eigen risico.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. In de verwijsbrief moet duidelijk staan vermeld dat het gaat om een verwijzing voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en dat er sprake is (of een vermoeden) van een psychische stoornis, gedefinieerd volgens de DSM-V (diagnostisch handboek). In de DSM-V staan onder meer angststoornissen, stemmingsstoornissen (b.v. een depressie), eetstoornissen, impulscontrole stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen genoemd.

Onverzekerde zorg:
Behandeling van onder meer werkgerelateerde problemen, relatieproblemen zonder bijkomende psychische klachten en aapassingsstoornissen worden door de zorgverzekeraar niet meer vergoed. Behandeling op eigen kosten blijft wel mogelijk. De kosten worden in rekening gebracht via een OVP (Overig poduct-niet verzekerde zorg). Het OVP-product is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot verzekerde zorg op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Per consult wordt het maximum NZA tarief van 109,76 euro gehanteerd. Mocht u twijfelen of de behandeling van uw klachten in aanmerking komt voor vergoeding, dan kunt u mij bellen voor overleg of uw vraag aan uw huisarts voorleggen.

Zelf betalen:
Ook is het mogelijk dat uw klachten wel voor vergoeding via uw zorgverzekeraar in aanmerking komen maar dat u toch (bijvoorbeeld vanwege uw privacy) besluit uw behanding zelf te betalen zonder tussenkomst van uw zorgverzekering. U kunt indien u dat wenst zorg ontvangen zonder tussenkomst van uw zorgverzekeraar. Het tarief wat bij u in rekening wordt gebracht is gelijk aan het tarief wat is afgesproken in het contract wat ik heb afgesloten met uw zorgverzekeraar. U kunt bij mij navraag doen welke tarieven gelden voor uw verzekering.